Truy?n hình An Viên - L?p d?t Truy?n hình An Viên - Hotline: 09 1224 1226

Ðang ký l?p truy?n hình An Viên t?i nhà giá r?, siêu khuy?n m?i. Chúng tôi s? tu v?n cho Quý khách d?y d? thông tin v? d?ch v?, và Quý khách s? du?c l?p d?t trong vòng 30 phút k? khi g?i di?n cho chúng tôi.

L?p d?t truy?n hình An Viên mi?n phí 12 tháng TB (Gói B) & 30 tháng TB (Gói A)

T? ngày 1/11/2014, t?t c? nh?ng khách hàng dang ký m?i d?ch v? Truy?n hình An Viên trên h? t?ng s? m?t d?t (DTT) ? khu v?c mi?n B?c và mi?n Nam s? áp d?ng chính sách m?i v? giá cu?c và gói d?ch v?. Theo dó, Truy?n hình An Viên khuy?n mãi 12 tháng thuê bao d?i v?i gói B (50.000 d/ 1 tháng), và 30 Tháng thuê bao d?i v?i gói A (20.000 d/ 1 tháng).